Zgodnie z art. 18 [3a] § 6 kodeksu pracy molestowanie seksualne jest to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

 

Molestowanie seksualne stanowi jeden z elementów mobbingu – jak bowiem wynika z typologii twórcy współczesnego pojęcia mobbingu H. Leymana, molestowanie seksualne jest jedną z 45 cech odnoszących się do zjawiska mobbingu.

 

Za molestowanie seksualne uznawać należy nie tylko niechciany kontakt fizyczny w postaci zalotów, ocierania się, dotykania, poklepywania, przemocy seksualnej czy też szantażu seksualnego. Molestowaniem seksualnym jest również opowiadanie sprośnych dowcipów, nachalna prezentacja treści pornograficznych, np. w komputerze, wywieszanie zdjęć z rozebranymi osobami. To także aluzje, uwagi, zaczepki jak i wulgarne żarty na temat ubioru bądź wyglądu (J. Marciniak: „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce”, LEX 2015).

 

Nie bez znaczenia jest kwestia odbioru reakcji osoby molestowanej przez osobę dopuszczającą się molestowania seksualnego, tzn. czy pracodawca zdaje sobie sprawę, że jego zachowanie nie jest akceptowane i pożądane. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 08 października 2009 r. (sygn. akt II PK 114/09, LEX nr 794863): „pracodawcy nie wolno naruszać godności przysługującej pracownikowi jako jednostce ludzkiej bez względu na to, czy pracownik odczuwa zachowanie pracodawcy jako krzywdę i przeciwko niej protestuje, czy też godzi się na złe traktowanie. W związku z tym, dla stwierdzenia naruszenia godności wystarczy, jeśli w obiektywnej ocenie społecznej (ocenie rozsądnych osób trzecich) określone zachowanie danej osoby (podmiotu) narusza wartość innego człowieka”.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu spraw pracowniczych.

Zapraszamy do kontaktu.

Zdjęcie: Unsplash