W celu zawarcia związku małżeńskiego w Las Vegas konieczne jest dopełnienie formalności, których zakres jest zdecydowanie węższy niż w polskim systemie prawnym. Jeżeli spełnione zostaną kryteria wymagane prawem stanowym, a para chcąca wstąpić w związek małżeński uzyska marriage license (okres ważności 12 miesięcy), a następnie uda się do urzędu stanu cywilnego bądź wybranej kapliczki, by dopełnić procedury, formalnie będzie małżeństwem.

 

Ślub udzielony w Las Vegas jest ważny również poza terenem Stanów Zjednoczonych. Konieczne jest dopełnienie kilku formalności. Aby małżeństwo zawarte za granicą wywierało skutki prawne na terenie Polski, musi ulec ujawnieniu w polskich księgach stanu cywilnego.

 

Podstawę prawną możliwości rejestracji w naszym kraju małżeństw zawartych za granicą dają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej jako p.a.s.c.). Przede wszystkim uwagę należy zwrócić na art. 104 p.a.s.c. regulujący możność przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w trybie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

 

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności (art. 104 ust. 3 p.a.s.c.).

 

Po zawarciu związku małżeńskiego w Las Vegas oboje małżonkowie będą uprawnieni do złożenia do kierownika polskiego urzędu stanu cywilnego wniosku o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (odpisu aktu małżeństwa z Las Vegas).

Zapraszamy do kontaktu.

Zdjęcie: Fotolia