Tags Archivesrozwód

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli „rozwód kościelny” – kazus

Zapadł już prawomocny wyrok sądu cywilnego orzekający rozwód. Główną przyczyną rozwodu było to, że mąż nie chciał mieć dzieci. Czy w takiej sytuacji żona może ubiegać się o tzw. rozwód kościelny?   Rozwód cywilny nie jest tożsamy ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Osoby, które zawarły małżeństwo konkordatowe muszą przejść przez dwie procedury rozwodowe. Potocznie używane określenie „rozwód kościelny” to nic innego jak przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (dalej jako: k.pr.kan.) stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zgodnie z treścią kazusu, po zawarciu związku małżeńskiego okazało się, że mąż nie chce posiadać wspólnego potomstwa, co stało się główną przyczyną rozwodu. W tym stanie faktycznym zastosowanie będzie miał kan. 1101 § 2 k.pr.kan., zgodnie z którym jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym ...

Więcej

Co może być dowodem zdrady małżeńskiej – kazus

Podejrzewałam, że mąż mnie zdradza. Mam na to dowody w postaci korespondencji męża z inną kobietą oraz nagrania. Czy mogę je wykorzystać w sądzie i żądać rozwodu z winy męża?   Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako k.r.o.) małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.   Wierność jest jednym z podstawowych obowiązków małżeńskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 08 grudnia 2000 r. (sygn. akt I CKN 1129/99): „choć art. 23 k.r.o. stanowi m.in. o małżeńskim obowiązku wierności, to zakresu tego obowiązku nie można przecież odnosić li tylko do wąsko rozumianej płaszczyzny kontaktów seksualnych, ...

Więcej

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie

Majątkową umowę małżeńską (popularnie zwaną intercyzą) małżonkowie mogą zawrzeć przed notariuszem w trakcie trwania małżeństwa, w każdym czasie. W gwoli wyjaśnienia, umowa taka może również poprzedzać zawarcie małżeństwa. Generalnie nie ma tutaj żadnych ograniczeń, oczywiście poza zgodą obojga małżonków na jej zawarcie. W przypadku, gdy tej zgody brak, pozostaje ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. By skutecznie wystąpić z takim żądaniem, trzeba jednak udowodnić istnienie „ważnego powodu”.   W przypadku umowy majątkowej, rozdzielność powstaje z chwilą jej zawarcia i rozciąga się na przyszłość. Z kolei gdy o rozdzielności orzeka sąd, jej początek oznaczony jest w wyroku, który ją ustanawia. Zgodnie z art. 52 § 2 k.r.o. w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, ...

Więcej

Jak wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie

Rozwód nie oznacza automatycznego powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem. Aby powrócić do dawnego nazwiska, trzeba dopełnić kilku formalności.   Zmiana nazwiska może nastąpić tylko w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu, nie można wystąpić z żądaniem zmiany nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. W przypadku przekroczenia trzymiesięcznego terminu zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o zmianie imienia i nazwiska.   Należy też zaznaczyć, że po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, nie zaś do nazwiska rodowego. Wobec tego w sytuacji, gdy żona przed zawarciem drugiego małżeństwa nosiła nazwisko z pierwszego małżeństwa, to może ...

Więcej

Wspólny dom na działce żony – kazus

Maria i Marian (małżeństwo) wspólnie wybudowali dom na działce, którą Maria dostała od swoich rodziców po ślubie. Maria zagroziła Marianowi, że sprzeda dom, nawet jeśli on się na to nie zgodzę, bo dom należy tylko do niej. Maria i Marian nie mają rozdzielności majątkowej. W księgach wieczystych tylko Maria widnieje jako właścicielka. Czy rzeczywiście Maria może sprzedać dom bez zgody Mariana? Czy tylko Maria jest właścicielką?   Działka zabudowana domem wchodzi w skład majątku osobistego Marii, ponieważ została przez nią nabyta w drodze darowizny. Zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Z kazusu nie wynika natomiast, ...

Więcej

Wspólnie zaciągnięty kredyt a rozwód – kazus

W trakcie trwania małżeństwa Maria zaciągnęła ze swoim mężem Marianem kredyt na 200 tys. zł. W zeszłym roku Maria i Marian rozwiedli się i podzielili majątek. Wtedy do spłaty pozostawało jeszcze ok. 80 tys. zł. Ustalili, że spłacą to po połowie, ale jak się okazało Marian nie zapłacił ani grosza. Po tym jak Maria dostała z banku wezwanie do zapłaty, spłaciła też 40 tys. zł, które miał spłacić Marian. Czy bank miał prawo skierować do Marii takie wezwanie? Czy Maria może jakoś odzyskać te pieniądze od byłego męża?   Za spłatę kredytu zaciągniętego przez Marię wspólnie z Marianem są odpowiedzialni solidarnie oboje małżonkowie, niezależnie od ustnych lub pisemnych ustaleń poczynionych przez nich w późniejszym czasie. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód powoduje ustanie wspólności ...

Więcej

Kiedy i gdzie wnieść pozew o rozwód

Mając na uwadze Państwa częste wątpliwości i pytania związane z przesłankami rozwodu oraz przebiegiem samego postępowania rozwodowego, poniżej prezentujemy informacje wyjaśniające te kwestie. Wystąpienie z żądaniem rozwodu Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto zaznaczyć, że legitymacja w procesie o rozwód nie przysługuje prokuratorowi. Rozkład pożycia Wspólne pożycie to nic innego jak więź o charakterze duchowym, fizycznym oraz gospodarczym, która stanowi cel małżeństwa i umożliwia realizację jego podstawowych zadań. Warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia, przy czym konkretyzacja jego przejawów ma kluczowe znaczenie w przypadku ustalania winy rozkładu pożycia, bądź negatywnych przesłanek udzielenia rozwodu. Nie można całkowicie zaniechać postępowania dowodowego, nawet w przypadku zgodnego wniesienia przez małżonków o ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!