Tags Archives2016

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 rok do KRS

Przedsiębiorcom przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów finansowo-księgowych do KRS. W związku z tym przygotowaliśmy instrukcję, jak – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS za 2016 rok. Jakie dokumenty należy złożyć do KRS? Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy spółek osobowych mają obowiązek złożenia do KRS następujących dokumentów: roczne sprawozdanie finansowe, czyli wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, a ponadto – jeżeli jednostka ma obowiązek ich sporządzania – zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych; opinia biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu; odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty; sprawozdanie z działalności, w przypadku m.in. spółek z ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!