Majątkową umowę małżeńską (popularnie zwaną intercyzą) małżonkowie mogą zawrzeć przed notariuszem w trakcie trwania małżeństwa, w każdym czasie. W gwoli wyjaśnienia, umowa taka może również poprzedzać zawarcie małżeństwa. Generalnie nie ma tutaj żadnych ograniczeń, oczywiście poza zgodą obojga małżonków na jej zawarcie. W przypadku, gdy tej zgody brak, pozostaje ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. By skutecznie wystąpić z takim żądaniem, trzeba jednak udowodnić istnienie „ważnego powodu”.

 

W przypadku umowy majątkowej, rozdzielność powstaje z chwilą jej zawarcia i rozciąga się na przyszłość. Z kolei gdy o rozdzielności orzeka sąd, jej początek oznaczony jest w wyroku, który ją ustanawia. Zgodnie z art. 52 § 2 k.r.o. w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

 

Jak wskazano powyżej, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 § 1 k.r.o.). Ustawa nie podaje definicji pojęcia „ważnego powodu”, dlatego przykładów należy szukać przede wszystkim w orzecznictwie. Jego analiza prowadzi do wniosku, że chodzi głównie o sytuacje, w których jeden z małżonków trwoni majątek wspólny na skutek właśnie alkoholizmu, hulaszczego trybu życia czy rażącej niegospodarności albo uchyla się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego (chyba że z powodu długotrwałej choroby stanowiącej okoliczność niezawinioną). Ponadto uzasadnieniem żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd jest też separacja faktyczna małżonków. Utrzymywanie się takiego stanu nie tylko uniemożliwia małżonkom współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, ale nawet stwarza realne zagrożenie dla interesów majątkowych małżonków.

 

Jeżeli sąd stwierdzi wystąpienie „ważnego powodu” i ustanowi rozdzielność majątkową, można się na nią powoływać, bez względu na to, czy wierzyciel wiedział o jej ustanowieniu, czy też nie. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy, małżonek może się na nią powoływać względem innych osób, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome (art. 47 [1] k.r.o.).

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego.
Doradzamy w wyborze właściwego małżeńskiego ustroju majątkowego oraz dokonujemy analizy umów majątkowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zdjęcie: Fotolia