Niedawno zmarła krewna Marii. Maria niewiele wie o tym, jaki dokładnie spadek po sobie zostawiła, ale w większości są to długi. Maria była u notariusza i odrzuciła spadek. To samo zrobiła Lucyna, siostra Marii. Lucyna nie ma dzieci, a Maria ma 8-letnią córkę. Maria chciałaby odrzucić spadek za córkę. W jaki sposób może to zrobić?

 

Maria może odrzucić spadek w imieniu małoletniej córki, jednak jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, dlatego też rodzice nie mogą jej dokonać ani wyrazić zgody na jej dokonanie przez dziecko bez zgody sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Sądem opiekuńczym, udzielającym zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, jest sąd rodzinny (art. 568 k.p.c.). Co istotne, właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m.st Warszawy (art. 569 § 1 k.p.c.). W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy (art. 569 § 2 k.p.c.).

 

Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich (art. 583 k.p.c.).

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku (art. 640 § 1 k.p.c.). Oświadczenie takie, zgodnie z treścią art. 641 § 1 k.p.c., powinno zawierać: imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania; tytuł powołania do spadku; treść złożonego oświadczenia, a ponadto wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów (art. 641 § 2 k.p.c.).

 

Zatem Maria musi złożyć w sądzie opiekuńczym (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniej córki, polegającej na odrzuceniu spadku po zmarłej.

 

Rozpatrując wniosek, sąd ocenia przede wszystkim to, czy odrzucenie spadku jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz to, czy przez odrzucenie spadku nie ucierpi majątek dziecka. Dlatego też tak istotne jest uprawdopodobnienie, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka. Dopiero po uzyskaniu zgody, Maria będzie mogła złożyć w imieniu córki oświadczenie o odrzucenie spadku. Maria ma na to 6 miesięcy od dnia, w którym Maria sama odrzuciła spadek.

 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw spadkowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zdjęcie: Unsplash