Przedsiębiorcom przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów finansowo-księgowych do KRS.

W związku z tym przygotowaliśmy instrukcję, jak – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS za 2016 rok.

Jakie dokumenty należy złożyć do KRS?

Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy spółek osobowych mają obowiązek złożenia do KRS następujących dokumentów:

  • roczne sprawozdanie finansowe, czyli wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, a ponadto – jeżeli jednostka ma obowiązek ich sporządzania – zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych;
  • opinia biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu;
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty;
  • sprawozdanie z działalności, w przypadku m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych. spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni.

Czy potrzebny będzie formularz?

Tak, w przypadku złożenia sprawozdania finansowego, konieczne jest wypełnienie formularza KRS Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty), w którym należy wymienić i do którego należy załączyć wszystkie w/w dokumenty.

Do kiedy?

Dokumenty do KRS należy złożyć w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Z kolei zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Wobec tego ostatecznym terminem złożenia dokumentów w KRS dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, jest dzień 15 lipca.

Jakie są opłaty?

Opłaty wynoszą łącznie 140 zł, w tym 40 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosi się razem z opłatą sądową.

Dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

Jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego spółka chce dokonać zmiany danych wpisanych do KRS (np. zmiana adresu, siedziby czy umowy spółki) właściwym będzie formularz KRS Z1 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska), KRS Z2 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna) lub KRS Z3 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz załączniki stosowane w związku z okolicznością ujawnienia zmian w KRS.

W takim wypadku opłata wyniesie łącznie 350 zł, w tym 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kancelaria oferuje Przedsiębiorcom kompleksową pomoc w spełnieniu opisanego obowiązku zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, począwszy od skompletowania całej dokumentacji, przez opracowanie uchwał bądź postanowień i wypełnienie stosownych formularzy aż po złożenie kompletu dokumentów do KRS.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zdjęcie: Unsplash