Rozwód nie oznacza automatycznego powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem. Aby powrócić do dawnego nazwiska, trzeba dopełnić kilku formalności.

 

Zmiana nazwiska może nastąpić tylko w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu, nie można wystąpić z żądaniem zmiany nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. W przypadku przekroczenia trzymiesięcznego terminu zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Należy też zaznaczyć, że po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, nie zaś do nazwiska rodowego. Wobec tego w sytuacji, gdy żona przed zawarciem drugiego małżeństwa nosiła nazwisko z pierwszego małżeństwa, to może powrócić wyłącznie do nazwiska z pierwszego małżeństwa, a nie do nazwiska panieńskiego.

 

Były mąż nie może wystąpić z roszczeniem o odebranie swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez zawarte z nim małżeństwo, bowiem przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego takiej możliwości nie przewidują.

 

W celu dopełnienia formalności, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (za granicą – do polskiego konsulatu) i złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC (lub przed konsulem) o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem. Co istotne, oświadczenie takie można złożyć w dowolnym USC, bez względu na miejsce zawarcia małżeństwa, czy miejsce zamieszkania małżonka. Kierownik USC (albo konsul) przyjmie oświadczenie, a następnie sporządzi protokół. Protokół ten zostanie przesłany do kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa, aby dołączył on wpis o nazwisku. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa, można posługiwać się nazwiskiem noszonym przed ślubem.

 

Dokumenty, które będą wymagane w USC:

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – można zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu.

 

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego wynosi 11 zł.

Zapraszamy do kontaktu.

Zdjęcie: Unsplash