Klienci – zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne – bardzo często zlecają nam weryfikację umów. W zdecydowanej większości przypadków chodzi o umowy już zawarte. Niestety…

Niestety najczęściej jest już za późno na wprowadzenie zmian do umowy, bo druga strona na zmiany się nie zgadza lub zwyczajnie nie ma z nią żadnego kontaktu – telefonów i korespondencji nie odbiera, na maile nie odpowiada etc.

Największy problem zaczyna się wtedy, gdy z umowy nie wynika jednoznacznie pomiędzy kim została ona zawarta. Jednym z podstawowych warunków formalnych, o spełnienie których należy zadbać już w chwili zawierania umowy jest prawidłowe oznaczenie stron na umowie. Trzeba bowiem wiedzieć przeciwko komu wystąpić z ewentualnymi roszczeniami powstałymi na tle zawartej umowy. Tymczasem zdarzają się sytuacje, w których w umowie brakuje nawet adresu, pełnej nazwy czy też pełnego imienia strony.

 

Lektura poniższego przewodnika pozwoli uniknąć takich sytuacji.

 

Osoba fizyczna

Każda osoba fizyczna jest podmiotem praw i może zaciągać zobowiązania, a zatem posiada zdolność prawną. Należy zaznaczyć, że zdolność prawna jest czymś innym niż zdolność do czynności prawnych (pisaliśmy o tym tutaj). Przy zawieraniu umowy kluczowe jest sprawdzenie, czy strona umowy będąca osobą fizyczną ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie powinien działać za nią przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator.

W umowie należy jak najdokładniej wskazać osobę, która jest jej stroną. Poza imieniem i nazwiskiem należy również podać przede wszystkim miejsce zamieszkania i numer PESEL. Miejsce zamieszkania może okazać się istotne w przypadku zaistnienia sporu wynikłego na tle wykonywania umowy i konieczności wyznaczenia właściwości miejscowej sądu. Z kolei numer PESEL pozwoli na prawidłową identyfikację drugiej strony umowy.

Osoba fizyczna jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Imię i nazwisko>, zamieszkały <adres>, legitymujący się dowodem osobistym <seria i numer dowodu osobistego> wydanym przez <organ, który wydał dowód osobisty>, posiadający PESEL <PESEL>, NIP <NIP>.


Jednoosobowa działalność gospodarcza

W przypadku oznaczania jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba pamiętać, iż stroną umowy zawsze jest osoba, która tę działalność prowadzi.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Imię i nazwisko> prowadzący działalność gospodarczą pod firmą <firma> z siedzibą w <nazwa miejscowości> przy ul. <nazwa ulicy>, posiadający NIP <NIP>, REGON <REGON>.

Spółka cywilna

Spółka cywilna nie ma zdolności kontraktowej. Zdolność taką mają natomiast wspólnicy spółki cywilnej, którzy posiadają odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli stroną umowy mają być wspólnicy spółki cywilnej, należy w niej wymienić wszystkich wspólników, bez względu na to, kto w ich imieniu jest uprawniony do podpisania umowy.

Wspólnicy spółki cywilnej jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Imię i nazwisko wspólnika ad. 1>, zam. <adres zamieszkania>, legitymujący się dowodem osobistym <seria i numer dowodu osobistego> wydanym przez <organ, który wydał dowód osobisty>, PESEL <PESEL>, NIP <NIP>

oraz

<Imię i nazwisko wspólnika ad. 2>, zam. <adres zamieszkania>, legitymujący się dowodem osobistym <seria i numer dowodu osobistego> wydanym przez <organ, który wydał dowód osobisty>, PESEL <PESEL>, NIP <NIP>,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą <nazwa spółki cywilnej> s.c.


Spółka jawna

Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę. Umowa spółki może ograniczyć, a nawet pozbawić wspólnika prawa reprezentowania spółki. Jednak postanowienia takie mają znaczenie jedynie w stosunkach wewnętrznych między wspólnikami i nie będą skuteczne wobec osób trzecich.

Spółka jawna jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Nazwa spółki jawnej> spółka jawna z siedzibą w <nazwa miejscowości> przy ul. <nazwa ulicy>, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy <oznaczenie Sądu Rejonowego> pod nr KRS <numer KRS>, NIP <NIP>, REGON <REGON>, reprezentowana przez:
<Imię i nazwisko Wspólnika> – Wspólnika,
<Imię i nazwisko Prokurenta> – Prokurenta.

Spółka partnerska

W spółce partnerskiej, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Ponadto istnieje możliwość powołania zarządu do reprezentacji spółki.

Spółka partnerska jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Nazwa spółki partnerskiej> spółka partnerska z siedzibą w <nazwa miejscowości> przy ul. <nazwa ulicy>, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy <oznaczenie Sądu Rejonowego> pod nr KRS <numer KRS>, NIP <NIP>, REGON <REGON>, reprezentowana przez:
<Imię i nazwisko Prezesa Zarządu> – Prezesa Zarządu.

Spółka komandytowa

W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Prawo reprezentacji spółki przysługuje wyłącznie komplementariuszom. Komandytariusze nie mają takiego prawa. Wystarczy jednak udzielenie komandytariuszowi pełnomocnictwa, bądź ustanowienie go prokurentem, by mógł on spółkę reprezentować.

Spółka komandytowa jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Nazwa spółki komandytowej> spółka komandytowa z siedzibą w <nazwa miejscowości> przy ul. <nazwa ulicy>, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy <oznaczenie Sądu Rejonowego> pod nr KRS <numer KRS>, NIP <NIP>, REGON <REGON>, reprezentowana przez:
<oznaczenie komplementariusza> – komplementariusza.

Spółka komandytowo-akcyjna

Prawo reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje wyłącznie komplementariuszom, którzy nie zostali pozbawieni prawa reprezentacji. Akcjonariusze, podobnie jaki komandytariusze w przypadku spółki komandytowej, mogą reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnicy lub prokurenci.

Spółka komandytowo-akcyjna jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Nazwa spółki komandytowo-akcyjnej> S.K.A. z siedzibą w <nazwa miejscowości> przy ul. <nazwa ulicy>, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy <oznaczenie Sądu Rejonowego> pod nr KRS <numer KRS>, NIP <NIP>, REGON <REGON>, reprezentowana przez:
<oznaczenie komplementariusza> – komplementariusza.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, uprawnienia do reprezentacji spółki przysługują jego jedynemu członkowi. W przypadku zarządu wieloosobowego sposób reprezentacji reguluje umowa spółki, a gdy nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością> sp. z o.o. z siedzibą w <nazwa miejscowości> przy ul. <nazwa ulicy>, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy <oznaczenie Sądu Rejonowego> pod nr KRS <numer KRS>, NIP <NIP>, REGON <REGON>, kapitał zakładowy <wartość kapitału zakładowego>, reprezentowana przez:
<Imię i nazwisko Prezesa Zarządu> – Prezesa Zarządu;
<Imię i nazwisko Członka Zarządu> – Członka Zarządu.


Spółka akcyjna

Spółkę akcyjną reprezentuje zarząd, składający się z jednego lub większej liczby członków. W przypadku zarządu wieloosobowego sposób reprezentacji spółki reguluje jej statut, a gdy nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Spółka akcyjna jako strona umowy – przykładowe oznaczenie:

<Nazwa spółki akcyjnej> S.A. z siedzibą w <nazwa miejscowości> przy ul. <nazwa ulicy>, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy <oznaczenie Sądu Rejonowego> pod nr KRS <numer KRS>, NIP <NIP>, REGON <REGON>, kapitał zakładowy <wartość kapitału zakładowego>, reprezentowana przez:
<Imię i nazwisko Prezesa Zarządu> – Prezesa Zarządu;
<Imię i nazwisko Prokurenta> – Prokurenta.

Świadczymy pomoc w procesie zawierania umów, począwszy od procesu negocjacji, przez przygotowanie treści umowy, aż po dochodzenie wynikających z niej roszczeń. Analizujemy także umowy już zawarte.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zdjęcie: Unsplash