Podejrzewałam, że mąż mnie zdradza. Mam na to dowody w postaci korespondencji męża z inną kobietą oraz nagrania. Czy mogę je wykorzystać w sądzie i żądać rozwodu z winy męża?

 

Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako k.r.o.) małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

 

Wierność jest jednym z podstawowych obowiązków małżeńskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 08 grudnia 2000 r. (sygn. akt I CKN 1129/99): „choć art. 23 k.r.o. stanowi m.in. o małżeńskim obowiązku wierności, to zakresu tego obowiązku nie można przecież odnosić li tylko do wąsko rozumianej płaszczyzny kontaktów seksualnych, ale należy nim również obejmować powinność zachowania wobec siebie wzajemnej lojalności w postępowaniu i wzajemnego poszanowania godności”. Naruszeniem obowiązku wierności jest także nawiązanie więzi emocjonalnej z osobą trzecią i to niezależnie od tego, czy towarzyszy jej zdrada fizyczna, np. sytuacja, w której jedynym powiernikiem męża jest inna kobieta, z którą spędza on wiele wolnego czasu, omawia swoje problemy, w tym małżeńskie.

 

Co ciekawe, za naruszenie obowiązku wierności uznaje się również stworzenie przez jednego z małżonków pozorów naruszenia tego obowiązku w postaci zdrady małżeńskiej. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń stwierdził, że zamieszkanie kobiety zamężnej w jednej izbie z innym mężczyzną, w warunkach stwarzających pozory zdrady małżeńskiej i to trwające stale, przez dłuższy czas, może być uznane za zawinioną przez nią przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego bez potrzeby zakwalifikowania tego jako cudzołóstwa.

 

Naruszenie obowiązku wierności małżeńskiej nie podlega bezpośredniej sankcji w prawie cywilnym, choć niewątpliwie spotkać się może z negatywną oceną na etapie orzekania o rozwodzie, czy też separacji. Oczywiście z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Dla orzeczenia rozwodu konieczne jest jednak zawsze dowiedzenie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

W przypadku dysponowania dowodami zdrady małżeńskiej w postaci korespondencji współmałżonka czy też nagrań, zasadnym może okazać się określenie w pozwie rozwodowym żądania ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego ze wskazaniem na tego współmałżonka jako wyłącznie winnego. Wskazane powyżej dowody zdrad mogą zostać wykorzystane w procesie rozwodowym, bowiem niewierność małżonka może zostać wykazana w toku procesu w zasadzie za pomocą dowolnego środka dowodowego. Jednakże naruszenie przez współmałżonka obowiązku wierności nie przesądza o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Musi bowiem dojść do wygaśnięcia między małżonkami więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej, co zostanie poddane ocenie sądu.

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zdjęcie: Fotolia